dinsdag 24 april 2007

Stom Paard naar Zwolle

Op 19 en 20 april was ons Stom Paard vier keer te zien op het Nederlands Kameropera Festival in Schouwburg Odeon in Zwolle. Enkele indrukken van onze escapade...

Sven de Grote Appelpiramidebouwer aan het werk


Thaïs en Johan tijdens de repetities...


Ons theatertje zoals het er stond op de scène van de schouwburg.


Het 'prachtige' Zwolse landschap - en dit voor zover het oog reikt...

De wilde verhalen over drinkgelagen en afterparty's zullen we jullie maar besparen ;-)
Kortom, we hopen dat Nico ons nog vaak uitnodigt!

groetjes,
Caroline

woensdag 18 april 2007

De adviezen voor 2008-2009 zijn binnen! Lees mee...

WALPURGIS kreeg zowel op artistiek als op zakelijk vlak een positief advies voor 2008-2009.
We kunnen dus weer twee jaar verder werken aan onze producties!
Hieronder vind je de adviezen van de beoordelingscommissie en het Agentschap Kunsten en Erfgoed.
Wil je ons beleidsdossier ook wel eens lezen, stuur dan een mailtje naar caroline@walpurgis.be
En alsjeblieft: reageer! Ben je het (on)eens met de commissieleden - we lezen het graag!

Voorlopig artistiek advies van de beoordelingscommissie Muziektheater

Dit voorlopige artistieke advies werd opgesteld na kennisname van de eventuele bijkomende adviezen van andere beoordelingscommissies.

De werking van Walpurgis als muziektheater vertrekt vanuit de ensemblegedachte. Doorheen het parcours dat het gezelschap aflegt, wordt regelmatig opnieuw samengewerkt met dezelfde individuele artiesten, die hun eigen accenten aan de producties toevoegen.
Walpurgis legt sterk het accent op het onderzoek bij de creatie van haar voorstellingen. De commissieleden zijn van mening dat een aantal voorstellingen in het verleden nogal tegenviel onder meer omdat het theatrale accent ontbrak. Tijdens het werkbezoek gaf dit aanleiding tot nogal wat discussie onder meer over les Noces, dat een zeer slordige indruk gaf. In tegenstelling daartoe beschouwt de commissie Stom Paard als zeer geslaagd.
Enerzijds zien de commissieleden het zoeken op zich als een van de positieve eigenschappen van het gezelschap, anderzijds zijn zij van mening dat Walpurgis zich hier soms te halsstarrig op toespitst, waardoor enige bijstelling niet onwelkom zou zijn. De resultaten zijn artistiek immers niet altijd voldragen te noemen.
Dat Walpurgis een van de weinige organisaties is die jonge mensen kansen biedt, en dit op een overtuigde, integere manier, wordt door de commissie met bijval onthaald. De producties zijn bovendien nooit routineus en weten dikwijls te verrassen. De organisatie brengt in geen geval voorgekauwde voorstellingen.
Ook de voor de komende jaren geplande creaties zijn zonder twijfel de moeite waard. In 2008 wil Walpurgis 4 nieuwe projecten realiseren, waaronder een co-productie met Flat Earth Society, en blikt ook al vooruit naar de periode na 2009 met het vervolgproject van Les Mouchoirs de Kabila. De commissieleden waarderen de aandacht die Walpurgis hierbij en in haar werking algemeen besteedt aan diversiteit.
Ook de gedrevenheid in de zoektocht naar een nieuwe locatie siert het gezelschap. Het nieuwe pand in Mortsel biedt overigens nieuwe perspectieven naar samenwerking met andere culturele en niet-culturele actoren toe.

De beoordelingscommissie geeft een positief advies en stelt een continuering van het huidige subsidiebedrag voor. Zij wijst er wel op dat het onderzoek, niettegenstaande zijn belang, soms ook resultaten moet opleveren. Zij is dan ook van oordeel dat Walpurgis naar de toekomst toe inspanningen moet leveren om te blijven oogsten wat totnogtoe werd gezaaid.

Advies: positief.


Voorlopig zakelijk advies van het Agentschap Kunsten en Erfgoed

Walpurgis vraagt met haar beleidsnota 2008-2009 een verhoging van de subsidie van 450.000 euro naar 600.000 euro. De vzw voorziet voor die periode een subsidie van de provincie van 7500 euro, krijgt verder een ondersteuning van het Sociaal Fonds voor Podiumkunsten bij wijze van een tussenkomst in de inschrijvingsgelden voor de workshops Tussen zwijgen en zingen.
Voor 2008 plant Walpurgis onder meer 4 nieuwe projecten, waarvan 3 co-producties met respectievelijk Het Toneelhuis, Flat Earth Society en Antwerpen Open. Het dossier bevat meerdere intentieverklaringen die de verschillende genoemde samenwerkingen staven. Zowel de samenwerking met culturele – onder meer met de Warande, Moussem, Nazomerfestival Vlissingen - als die met niet-culturele actoren – waaronder Kleur Bekennen en de Dienst Integratie Antwerpen - wordt uitdrukkelijk besproken. Ook hieruit blijkt overigens duidelijk dat de organisatie belang hecht aan diversiteit en interculturaliteit, items die afzonderlijk worden aangehaald.
Walpurgis betrok totnogtoe een pand in de Sergeyselsstraat te Borgerhout, maar heeft dit in overleg met de Vlaamse Gemeenschap verkocht om over te kunnen gaan tot de aankoop van een multifunctioneel gebouw in Mortsel. De organisatie kocht dit gebouw samen met de vzw Natuurlijk Genezen, waarbij een verdeelsleutel van respectievelijk 42,50 % en 57,50 % is gehanteerd.
Het betrekken van dit nieuwe pand stelt Walpurgis in staat haar receptieve werking uit te breiden. De organisatie wil dan ook onderdak bieden aan 3 freelance artiesten. Daarnaast wordt het kunsteducatieve aspect van de werking groter door de stijgende vraag naar muziektheaterworkshops in de sector.
De tewerkstellingssituatie is – op barema’s en anciënniteiten na – voldoende gedetailleerd, en de begroting is in evenwicht. Het dossier bevat zowel een eigen als het door de administratie gebruikte model van begroting, met bijbehorende toelichting. Er wordt bovendien telkens duidelijk aangegeven en verantwoord waar de meerkost in vergelijking met het vorige jaar zich situeert. Wat de tewerkstelling betreft is de meerkost te wijten aan de geplande bijkomende aanwerving van 2 voltijdse equivalenten.
De begroting is in evenwicht en grosso modo voldoende toegelicht. De voorziene eigen inkomsten zijn met 30,91 % ten opzichte van de totale omzet zeer goed. Wel is moeilijk te achterhalen waar de kosten verbonden aan de infrastructuur en de inkomsten van de ondersteuning door het Sociaal Fonds voor Podiumkunsten werden verwerkt. Ook zijn de verplaatsingskosten, verblijfskosten en séjours, zowel de binnen- als de buitenlandse, niet gespecificeerd, terwijl het met 57.845 euro toch om een niet onaanzienlijk bedrag gaat.

De administratie is van mening dat het zakelijke en financiële luik van het dossier zorgvuldig is uitgewerkt en de nodige garantie biedt voor een gedegen werking. Wel vindt zij de gevraagde stijging van het subsidiebedrag met 33% aan de hoge kant. De administratie adviseert een continuering van de huidige subsidie.

Advies: positief.